Need Help ?
Call: +977- 061420405

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि २०७०

प्रकाशित मिती:  २०७०-१२।१७

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियालाई सहजिकरण गर्न गिलन शिक्षा समिति कास्कीको मिति २०७०।१२।१६ गतेको वैठकले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गरौं ।