Need Help ?
Call: +977- 061420405

तथ्यांक नबुझाउने विद्यालयहरुलाई कारवाहीको सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७३।५।१७

पटक पटक अनुरोध र ताकेता गर्दा पनि बैशाखमा बुझाउनु पर्ने तथ्यांक अझै पनि नबुझाएको हुनाले त्यस्था विद्यालयहरुलाई गरिएको सूचना यसै साथ छ । डाउनलोड गरी हेर्न अुरोध छ ।