Need Help ?
Call: +977- 061420405

कक्षा ११ र १२को लागि छात्रवृत्ति सिफारिसमा नपरेका इच्छुक परीक्षार्थीहरूका लागि अत्यन्त जरूरी सूचना

प्रकाशित मिती:  

प्रस्तुत सम्बन्धमा जिल्ला छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति कास्कीको मिति २०७४।४।८ को निर्णय बमोजिम यसै समितिद्वारा मिति २०७४।३।३१ गते सञ्चालन गरेको छात्रवृत्ति परीक्षामा सम्मिलित भएका परीक्षार्थीहरूमध्ये कक्षा ११ र १२को लागि छात्रवृत्ति सिफारिसमा नपरेका इच्छुक परीक्षार्थीहरूले निम्न विद्यालयहरूमा विज्ञान विषयको रिक्त हुन अ।एका कोटामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नका लागि मिति २०७४।४।११ गतेसम्म निवेदन दिनहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।