Need Help ?
Call: +977- 061420405

शिक्षक सेवा अायोगद्वारा मिति २०७४/१२/२३ गते सञ्चालन हुने परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धि सूचना !!!

प्रकाशित मिती:  

शिक्षक सेवा अायोगद्वारा मिति २०७४/१२/२३ गते सञ्चालन हुने परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धि सूचना !!!