Need Help ?
Call: +977- 061420405

IEMIS तथ्याङ्क २०७५ बुझाउन बाँकी विद्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७५।३।१५

कतिपय विद्यालयहरुले अझै सम्म पनि IEMIS २०७५ को Electronic Copy नबुझाएको कारणले समस्या श्रृजना भएको हुनाले तुरुन्त बुझाउन विद्यालयहरुलाई सूचना जारी गरिएको छ । अझै पनि तोकिएको मिति (२०७५/०३/१८) भित्र नबुझाएमा त्यस्था विद्यालयहरुको नाम सार्वजनिक गरिने  व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ ।