Need Help ?
Call: +977- 061420405

जिल्लाको बारेमा

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्कीमा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

कास्की जिल्लामा सञ्चालित शैक्षिक पक्षको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त निकायको रुपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्की सञ्चालनमा रहेको छ ।