Need Help ?
Call: +977- 061420405

नागरिक बडापत्र

 शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्कीमा कामका लागि आउने सेवाग्राहीहरुको कामकारवाहीलाई छिटो छरितो र पारदर्शी तुल्याउन कर्यालयले अपनाउने तपशिलको वडापत्रलाई आधार मानि कार्यसम्पादन गरिने छ ।

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस