Need Help ?
Call: +977- 061420405

समाचार बिस्तारमा

विद्यालयमा सूचना अधिकारी सम्बन्धी सूचना

विद्यालयको सूचना तथा सञ्चार प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउन तथा विद्यालय सुशासन कायम गर्न सेवाग्राहीले माग गरेका सूचनाहरु छिटो, छरितो र भरपर्दो रुपमा सम्प्रेषण गर्न प्रत्येक विद्यालयहरुले यथाशिघ्र एक जना सूचना अधिकारी तोक्ने र सो को जानकारी सम्बन्धित स्रोतकेन्द्रहरुमा उपलव्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।