Need Help ?
Call: +977- 061420405

समाचार बिस्तारमा

IEMIS तथ्याङ्क २०७५ बुझाउन बाँकी विद्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

कतिपय विद्यालयहरुले अझै सम्म पनि IEMIS २०७५ को Electronic Copy नबुझाएको कारणले समस्या श्रृजना भएको हुनाले तुरुन्त बुझाउन विद्यालयहरुलाई सूचना जारी गरिएको छ । अझै पनि तोकिएको मिति (२०७५/०३/१८) भित्र नबुझाएमा त्यस्ता विद्यालयहरुको नाम सार्वजनिक गरिने  व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ ।